Liên hệ trực tiếp:

Trường Tiểu học A Vĩnh Phú Tây

Xã Vĩnh Phú Tây
07813866654
c1thavpt.ppl@sobaclieu.edu.vn